Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa và phong cách sống đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 113-120
Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm định mô hình về tác động của một số yếu tố tới ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) chỉ ra tính cá nhân và tính tập thể có mối quan hệ thuận chiều với ý định tiêu dùng xanh thông qua biến trung gian là thái độ đối với tiêu dùng xanh. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, phong cách phiêu lưu, mạo hiểm và tự chế tạo có tác động tích cực tới ý định tiêu dùng sản phẩm xanh trong khi phong cách thời trang và kỹ sư điện máy thì không có tác động tới ý định tiêu dùng các sản phẩm này. Các kết quả nghiên cứu được thảo luận trong bài viết và các gợi ý được đưa ra cho những người tiêu dùng trẻ, các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.
Từ khóa: Tiêu dùng xanh, ý định tiêu dùng xanh, yếu tố văn hóa, phong cách sống, người tiêu dùng trẻ, SEM
Tra cứu bài báo