Áp dụng mô hình hiện đại cung ứng dịch vụ thoát nước tại các đô thị Việt Nam

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 60-67
Tóm tắt: Nhu cầu sử dụng dịch vụ công ích đô thị, bao gồm dịch vụ thoát nước đô thị, chất lượng cao đang tạo áp lực lớn cho chính phủ các nước, trong đó có Việt Nam. Chuyển đổi hình thức cung ứng dịch vụ thoát nước được chính phủ xem như giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề này. Để chuyển đổi, các điều kiện đổi mới cung ứng dịch vụ thoát nước theo mô hình hiện đại cần phải được đáp ứng: (i) thiết lập khuôn khổ pháp lý áp dụng; (ii) tổ chức các hoạt động; và (iii) nguồn lực triển khai. Đổi mới cung ứng dịch vụ thoát nước ở đô thị Việt Nam thời gian cần tập trung vào: (i) nâng cao nhận thức của các bên về cung ứng theo mô hình hiện đại; (ii) hoàn thiện khung pháp lý áp dụng mô hình hiện đại; (iii) xây dựng quy trình thực hiện chuyển đổi; (iv) tăng cường năng lực các bên liên quan; và (v) lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và vận hành cung ứng dịch vụ thoát nước.
Từ khóa: Dịch vụ thoát nước, cung ứng dịch vụ thoát nước, mô hình cung ứng dịch vụ thoát nước, điều kiện đổi mới mô hình cung ứng dịch vụ thoát nước
Tra cứu bài báo