Định vị thị trường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 53-59
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu định vị thị trường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra khảo sát trên 340 doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu và công cụ phân tích là phần mềm SPSS. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết định vị thị trường của A.O. Miehlbradt trong bối cảnh thị trường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy định vị thị trường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam nằm trong nhóm II: cung yếu, cầu rất yếu. Từ đó, nghiên cứu gợi ý các giải pháp can thiệp vào bên cung và bên cầu dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam phù hợp với thị trường được định vị.
Từ khóa: Cầu dịch vụ, cung dịch vụ, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp công nghệ thông tin, định vị thị trường.
Tra cứu bài báo