Hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh ở Việt Nam

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 7-14
Tóm tắt: Nghiên cứu này chỉ ra 4 lợi ích của việc xây dựng chỉ số tăng trưởng xanh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tác dụng giám sát tăng trưởng xanh và coi đó là tiền đề thực hiện phát triển bền vững. Thông qua phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, bài viết đã khẳng định bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh không chỉ thay thế mà còn cần được xây dựng phù hợp với bộ chỉ số phát triển bền vững. Trên quan điểm đó, cùng với việc phân tích thực trạng ở Việt Nam, bài viết đã chỉ ra những tồn tại như bộ chỉ số tăng trưởng xanh của Việt Nam còn hạn hẹp, chưa chi tiết, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với bộ chỉ số phát triển bền vững, dẫn đến hiệu quả sử dụng còn nhiều hạn chế. Từ đó, bài viết kiến nghị cần tăng cường nhận thức, hoàn thiện khung khổ pháp lý, hỗ trợ điều kiện và lựa chọn phương pháp tiến hành để hoàn thiện bộ chỉ số tăng trưởng xanh đồng thời tăng cường sử dụng chúng trong đánh giá, giám sát tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.
Từ khóa: Tăng trưởng xanh, chỉ số tăng trưởng xanh, chiến lược tăng trưởng xanh, khung tăng trưởng xanh, chiến lược phát triển bền vững, phương pháp Delphi
Tra cứu bài báo