Hoàn thiện lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 15-20
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích và đánh giá lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường thì bản chất và cách tiếp cận kế hoạch cũng cần thay đổi. Nghiên cứu sử dụng tiếp cận kế hoạch chiến lược để đánh giá và hoàn thiện lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, qua đó tiếp tục khẳng định tiếp cận kế hoạch chiến lược là tiếp cận phù hợp với giai đoạn phát triển gần đây và áp dụng kế hoạch chiến lược vào phát triển địa phương cần có những thay đổi trong kết cấu, nội dung và phương pháp lập kế hoạch.
Từ khóa: Kế hoạch, kế hoạch chiến lược, kế hoạch phát triển
Tra cứu bài báo