Một số vấn đề về ứng dụng thương mại điện tử của ngành du lịch Việt Nam

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 48-52
Tóm tắt: Cùng với xu thế của thế giới, Việt Nam đã thúc đẩy việc ứng dụng thương mại điện tử trong các công ty du lịch, và đang ngày càng phổ biến. Do đó, để phát triển đúng hướng thương mại điện tử du lịch tại Việt Nam chúng ta cần những giải pháp đồng bộ về các mặt như: hiệu quả quản lý, các quy định về thương mại điện tử du lịch, tính an toàn của hệ thống thương mại điện tử du lịch hay bồi dưỡng nhân tài về thương mại điện tử du lịch…
Từ khóa: Thương mại điện tử du lịch, ứng dụng, du lịch
Tra cứu bài báo