Nghiên cứu năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam tiếp cận dưới góc độ chỉ số CIP

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 31-40
Tóm tắt: Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về phát triển công nghiệp sau đổi mới và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà sản xuất quốc tế, đặc biệt là sau khi TPP được ký kết từ đầu năm 2016. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước NICs ở Đông Á và ASEAN – 4 (Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan). Bài viết sử dụng cách tiếp cận mới của UNIDO là chỉ số CIP (Competitiveness Industrial Perfomance) để đánh giá năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thế giới và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Từ khóa: Công nghiệp; công nghiệp hóa; tái cơ cấu ngành công nghiệp
Tra cứu bài báo