Phương pháp chiếu Gradient xác định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm giảm phát thải

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 90-97
Tóm tắt: Nghiên cứu này giới thiệu phương pháp chiếu Gradient tìm hướng chuyển dịch cơ cấu (CDCC) ngành kinh tế theo mục tiêu tối thiểu hóa cường độ phát thải trong nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu chỉ ra véc tơ có hướng CDCC ngành tối thiểu hóa cường độ phát thải là hướng nâng cao tỷ trọng theo GDP của những ngành có cường độ phát thải nhỏ hơn cường độ phát thải trung bình của cả nền kinh tế và giảm tỷ trọng của những ngành ngược lại. Kết quả của phương pháp này phù hợp với kết quả tính toán trong phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng (SSA) khi áp dụng trên 33 quốc gia trong thời gian 1997-2009. Với kết quả này, các cấp quản lý có thể sử dụng phương pháp chiếu Gradient nhằm tối thiểu hóa cường độ phát thải vào hai việc: (i) Xác định hướng CDCC kinh tế để giảm cường độ phát thải; (ii) Cập nhật liên tục độ lệch hướng CDCC kinh tế thực tế với hướng giảm cường độ phát thải để có những phản ứng chính sách phù hợp.
Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu, cường độ phát thải, phương pháp chiếu Gradient, phân tích chuyển dịch tỷ trọng
Tra cứu bài báo