Tác động của ngoại thương với tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Kiểm chứng bằng mô hình VEC

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 41-47
Tóm tắt: Hầu hết các nghiên cứu trước đây đều khẳng định vai trò tích cực của ngoại thương đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bằng mô hình hiệu chỉnh sai số vector (VEC) thông qua dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 1990 – 2015 với hai biến đại diện thay thế cho ngoại thương bao gồm xuất khẩu và xuất nhập khẩu, nghiên cứu này chỉ ra tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn không xuất phát từ sự mở rộng thương mại quốc tế, mặc dù có bằng chứng cho thấy sự tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa chúng. Kết quả này nhấn mạnh những góc tối trong hoạt động ngoại thương của Việt Nam, ủng hộ luận điểm của nhiều nghiên cứu trước cho rằng các nước đang phát triển có nguy cơ chịu nhiều rủi ro từ hoạt động giao thương xuyên biên giới. Từ đây, các tác giả đề xuất những cải cách chính sách giúp Việt Nam khai thác tối đa các lợi ích từ ngoại thương và biến nó thành kênh truyền dẫn hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: Ngoại thương, tác động nhân quả, tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo