Tác động của vốn đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 21-30
Tóm tắt: Vốn được xem là một nguồn lực quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những nước đang phát triển như Việt Nam. Do đó, nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tổng thể tác động dài hạn và ngắn hạn của yếu tố vốn (bao gồm dòng vốn trong nước và nước ngoài) vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bài viết sử dụng cách tiếp cận định lượng với phương pháp đồng liên kết phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) sử dụng dữ liệu trong giai đoạn từ 1995 - 2015. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng dòng vốn ODA có tác động âm đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn; trong khi đó, dòng vốn FDI và vốn trong nước lại có tác động dương đến tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt với vai trò là yếu tố động lực chính tác động đến tăng trưởng, dòng vốn đầu tư trong nước đã cho thấy tác động mạnh nhất. Bên cạnh đó, tác động của dòng vốn FDI đến tăng trưởng ngày càng có xu hướng giảm.
Từ khóa: Tăng trưởng, vốn trong nước, vốn nước ngoài, ARDL
Tra cứu bài báo