Thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 105-112
Tóm tắt: Dịch vụ công nông thôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Chúng góp phần đắc lực vào thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo công bằng xã hội cho hơn 60 triệu người dân nông thôn. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn với nghiên cứu điểm hình tại tỉnh Nam Định. Thực trạng này được nhìn nhận dưới cả góc độ người cung ứng và người sử dụng dịch vụ cung ứng (thông qua các báo cáo của cơ quan chức năng, phỏng vấn sâu và 271 phiếu điều tra từ các hộ gia đình). Kết hợp với khung lý thuyết về đặc thù dịch vụ công và thất bại của thị trường trong cung ứng dịch vụ này, bài viết đưa ra một số khuyến nghị để hoạt động cung ứng dịch vụ công nông thôn được tổ chức hiệu quả hơn.
Từ khóa: Đổi mới, cung ứng dịch vụ công, dịch vụ công nông thôn, dịch vụ công, Nam Định, nông thôn.
Tra cứu bài báo