Các tiền tố và hậu tố của sự tham gia của khách hàng trong môi trường mua sắm trực tuyến

KT&PT, số 231, tháng 09 năm 2016, tr. 69-77
Tóm tắt: Sự tham gia của khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ đang là chủ đề được quan tâm từ góc độ các học giả cũng như các nhà quản trị. Nghiên cứu này đo lường những mối liên hệ của sự tham gia của khách hàng với các tiền tố thuộc về lợi ích mong đợi và các hậu tố là sự hài lòng, lòng tin, nhận thức tiết kiệm nỗ lực và ý định mua lại. Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) thực hiện trên mẫu gồm 193 khách hàng trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế và thương mại lớn của Việt Nam đã ủng hộ 10 trong 18 giả thuyết nghiên cứu đề nghị. Kết quả tái khẳng định sự tham gia của khách hàng có quan hệ dương với sự hài lòng của họ thông qua hai yếu tố trung gian toàn phần là nhận thức tiết kiệm nỗ lực và lòng tin của họ.
Từ khóa: Sự tham gia của khách hàng; thương mại điện tử; hành vi người tiêu thụ; nghiên cứu dịch vụ
Tra cứu bài báo