Chính sách và giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu nông, lâm sản của tỉnh Hà Tĩnh

KT&PT, số 231, tháng 09 năm 2016, tr. 87-93
Tóm tắt: Trong bài viết này, các tác giả trình bày một số vấn đề lý luận về rủi ro trong hoạt động xuất khẩu nông, lâm sản và tổng hợp kết quả khảo sát 45 doanh nghiệp, 130 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh xuất khẩu nông, lâm sản trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm đánh giá thực trạng các rủi ro và chính sách phòng ngừa, hạn chế rủi ro đối với xuất khẩu nông, lâm sản của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các kiến nghị hoàn thiện chính sách từ phía các cơ quan quản lý nhà nước địa phương và các giải pháp cần thực hiện từ phía doanh nghiệp góp phần phòng ngừa, hạn chế các nguy cơ, rủi ro, nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nông, lâm sản tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.
Từ khóa: Rủi ro xuất khẩu nông sản; chính sách hạn chế rủi ro xuất khẩu nông sản
Tra cứu bài báo