Di cư, tích tụ dân số nhanh và những tác động đến kinh tế, xã hội từ góc nhìn của người di cư đến các tỉnh Đông Nam Bộ

KT&PT, số 231, tháng 09 năm 2016, tr. 33-41
Tóm tắt: Đông Nam Bộ là vùng công nghiệp hóa, đô thị hoá nhanh, hiện đã trở thành khu vực kinh tế phát triển nhất Việt Nam, đóng góp hơn 2/3 tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm. Đây là vùng có tỷ lệ đô thị hoá cao gấp đôi tỷ lệ chung của toàn quốc. Đồng thời, đây cũng là vùng có mức độ tập trung dân số nhanh nhất nước trong thập niên vừa qua xét cả về quy mô lẫn tỷ suất nhập cư. Di cư, tích tụ dân số tạo nên những tác động tích cực cả về kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, nó cũng tạo nên những những áp lực đối với cả 2 mặt nói trên. Nghiên cứu này thực hiện đánh giá tác động của di cư, tích tụ dân số nhanh đến kinh tế, xã hội của vùng Đông Nam Bộ dựa trên ý kiến đánh giá tác động của chính bản thân người di cư. Những nhân tố ảnh hưởng đến các nhận định của người di cư về các tác động tích cực hoặc tiêu cực cũng được làm rõ bằng phân tích hồi quy.
Từ khóa: Di cư; Tích tụ dân số; Tác động kinh tế, xã hội, Đông Nam Bộ
Tra cứu bài báo