Khám phá một số điều kiện cần cho kết quả kinh doanh thông qua phương pháp NCA

KT&PT, số 231, tháng 09 năm 2016, tr. 94-102
Tóm tắt: Nhận thức được vai trò của điều kiện cần đối với kết quả trong kinh doanh, nghiên cứu này có mục đích ứng dụng phương pháp NCA (necessary condition analysis) để khám phá một số điều kiện cần cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và so sánh kết quả NCA với phương pháp hồi qui và phương pháp tập mờ trong so sánh định tính fsQCA (fuzzy-set qualitative analysis). Dựa vào lý thuyết nguồn lực, nghiên cứu xem xét vai trò của các thành phần định hướng kinh doanh (bao gồm tính sáng tạo, chủ động, và mạo hiểm) đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, tính mạo hiểm không phải là điều kiện cần đối với kết quả kinh doanh. Tính sáng tạo và chủ động là hai điều kiện cần cho kết quả kinh doanh nhưng cường độ hiệu ứng của chúng ở mức độ thấp. Kết quả này được so sánh với kết quả hồi qui và fsQCA cũng như các hàm ý của chúng.
Từ khóa: NCA; tính sáng tạo; tính chủ động; tính mạo hiểm; kết quả kinh doanh
Tra cứu bài báo