Tác động của môi trường thể chế lên sự tăng trưởng của doanh nghiệp tại Việt Nam

KT&PT, số 231, tháng 09 năm 2016, tr. 16-24
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu tác động của các yếu tố môi trường thể chế lên sự tăng trưởng doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp, bài báo đã dùng dữ liệu bảng cân bằng của 37,788 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh. Để phân tích tác động của môi trường thể chế, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích GMM hệ thống (system GMM). Kết quả nghiên cứu tương đồng với lý thuyết và các nghiên cứu trước và chỉ ra rằng các yếu tố môi trường thể chế như: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, và chi phí không chính thức có tác động thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp cả về quy mô vốn và quy mô lao động. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tác động của các yếu tố thể chế lên tăng trưởng vốn có ý nghĩa thống kê cao hơn.
Từ khóa: Tăng trưởng doanh nghiệp, các yếu tố môi trường thể chế, cấu trúc vốn
Tra cứu bài báo