Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin liên quan đến rủi ro của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 69-76
Tóm tắt: Nghiên cứu này được đặt ra để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin liên quan đến rủi ro trong báo cáo thường niên của 199 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 9 nhân tố được khảo sát, có 7 nhân tố: Tính độc lập của hội đồng quản trị, cỡ hội đồng quản trị, loại công ty kiểm toán, tỉ số nợ, ngành nghề, nơi niêm yết, quy mô doanh nghiệp và khả năng thanh khoản có tác động đến mức độ công bố thông tin liên quan đến rủi ro. Ngoài ra, bài viết gợi ý chính sách cụ thể hóa nội dung thông tin liên quan đến rủi ro trong báo cáo thường niên nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay, góp phần đảm bảo tính trung thực và hợp lí cho người sử dụng thông tin của doanh nghiệp.
Từ khóa: Công bố thông tin liên quan đến rủi ro, Nhân tố ảnh hưởng, Rủi ro
Tra cứu bài báo