Nghiên cứu về ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu nhà nước tới hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp xây dựng niêm yết

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 60-68
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa sở hữu của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trong giai đoạn từ năm 2008-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sở hữu Nhà nước tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết và sở hữu Nhà nước đạt mức tối ưu tại mức 30,3%. Kết quả của nghiên cứu là căn cứ để lập kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp này.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, sở hữu nhà nước, sở hữu nhà nước tối ưu
Tra cứu bài báo