Phân tích tác động của ODA và FDI lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 2-10
Tóm tắt: Bài nghiên cứu áp dụng phương pháp kiểm định giới hạn phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) để ước lượng tác động dài hạn và ngắn hạn của viện trợ nước ngoài (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2015. Kết quả hồi quy cho thấy ODA đem lại tác động âm lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn nhưng mang lại tác động dương trong dài hạn. Bài nghiên cứu cũng tìm thấy khi ODA tăng 1% thì tăng trưởng kinh tế sẽ là 0.4%. Đồng thời, không tìm thấy bằng chứng thực nghiệm cho thấy tác động của FDI lên tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn thì chúng thể hiện tác động dương và có ý nghĩa thống kê.
Từ khóa: FDI, ODA, tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo