Quản lý môi trường của các khu vực làng nghề thủ công tre nứa ghép xuất khẩu: Hiện trạng và giải pháp

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 85-92
Tóm tắt: Quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế của nước ta đã thúc đẩy quá trình giao thương hàng hóa với thế giới bên ngoài. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh và tất yếu dẫn đến sự tác động mạnh đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên. Để đảm bảo quá trình phát triển bền vững, cần thiết phải có sự đánh giá hiện trạng môi trường đã và đang bị tác động như thế nào, hiện trạng của công tác quản lý môi trường ở địa phương, nhằm giúp cho các lãnh đạo có cơ sở ra quyết định. Các thông tin về trạng thái môi trường và diễn dịch chúng thành dạng dễ hiểu là những thông tin rất cần thiết cho các cán bộ quản lý ra quyết định. Trong bài viết này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá hiện trạng quản lý môi trường của các khu vực làng nghề thủ công tre nứa ghép xuất khẩu trên địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Dựa trên các thông tin thu thập được, chúng tôi đã sử dụng mô hình DPSIR để đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường của địa phương, nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường; làng nghề tre nứa ghép; phát triển bền vững; mô hình DPSIR
Tra cứu bài báo