Sử dụng hồi quy số liệu mảng đa bậc nghiên cứu vai trò của xuất khẩu và đào tạo lao động trong chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành tại Việt Nam

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 19-27
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng cách tiếp cận mới, trong đó sử dụng mô hình số liệu mảng đa bậc để nghiên cứu vai trò của một số yếu tố lên sự dịch chuyển lao động nội ngành, được đo bằng chỉ số Lilien. Sau khi tính toán chỉ số Lilien cho các ngành cấp 1 và theo 64 tỉnh, chúng tôi đã xây dựng mô hình số liệu mảng đa bậc nhằm đánh giá tác động của các yếu tố lên sự dịch chuyển lao động nội ngành trong giai đoạn 2010-2014. Kết quả cho thấy trong giai đoạn này, dịch chuyển lao động nội ngành diễn ra rất khác nhau giữa các ngành cũng như giữa các địa phương. Và xuất khẩu cũng như đào tạo lao động có những đóng góp đáng kể cho quá trình dịch chuyển nội ngành này.
Từ khóa: Dịch chuyển cơ cấu lao động nội ngành, mô hình số liệu mảng đa bậc, đào tạo lao động
Tra cứu bài báo