Tác động của chính sách cổ tức tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 49-59
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung xác định tác động của chính sách cổ tức tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu bảng dựa trên số liệu từ báo cáo tài chính của 95 công ty niêm yết trong giai đoạn 2008-2013 (bao gồm 554 quan sát). Ứng dụng mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM), nghiên cứu đã chỉ ra tác động thuận chiều của cổ tức chi trả trên mỗi cổ phần (DPS) và tác động nghịch chiều của tỷ suất cổ tức (DY) đến giá cổ phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xác định được một số nhân tố nội sinh doanh nghiệp như khả năng sinh lợi (ROA), quy mô, cơ hội tăng trưởng và cấu trúc vốn có tác động đến giá cổ phiếu doanh nghiệp.
Từ khóa: Chính sách cổ tức tiền mặt; giá cổ phiếu; dữ liệu bảng; mô hình ảnh hưởng cố định; mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên
Tra cứu bài báo