Thiết lập mô hình hàm cầu về nước tưới cho cây trồng và tính toán thử nghiệm cho cây lúa vùng đồng bằng sông Hồng

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 93-100
Tóm tắt: Nước tưới có vai trò đặc biệt quan trọng trong nông nghiệp của hầu hết các quốc gia. Ở các quốc gia khô hạn, giá trị của nước tưới được tính theo từng đơn vị nước nhỏ nhất. Việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước cho cây trồng là điều cần thiết để đạt năng suất lúa tối đa. Do các hoạt động sử dụng nước ngày càng nhiều, nước sử dụng cho tưới có chi phí cơ hội lớn và các hoạt động cạnh tranh tăng lên. Nếu nước tưới được áp giá thì cầu về nước tưới trong nông nghiệp sẽ giảm xuống. Nghiên cứu này nhằm xây dựng hàm cầu kinh tế của nước tưới dựa vào mối liên hệ của nước và năng suất cây trồng với ràng buộc giữa lượng cầu và giá nước và giá cả nông sản. Vấn đề này đã được phát triển bởi các nghiên cứu trên thế giới, nhưng chưa có nghiên cứu nào được thực hiện ở Việt Nam. Mô hình lý thuyết cũng được thí nghiệm với cây lúa ở đồng bằng sông Hồng để kiểm chứng sự phù hợp của mô hình.
Từ khóa: Cầu nước, nước tưới, lúa, mô hình, nước, cây trồng
Tra cứu bài báo