Tổng quan về quản lý rủi ro trong nông nghiệp: Vận dụng cho nuôi tôm ven biển

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 77-84
Tóm tắt: Quản lý rủi ro trong nông nghiệp trên thế giới hướng tới giảm thiểu rủi ro thông qua giảm tần suất xuất hiện và giảm nhẹ tác động của rủi ro được đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh và suy thoái môi trường,… quản lý rủi ro nuôi tôm ven biển của Việt Nam nên quan tâm tới: Kiểm soát đầu vào, đổi mới kỹ thuật nuôi, cải thiện môi trường nuôi, kiểm soát dịch bệnh, hình thành nhóm nuôi cộng đồng, khuyến ngư, cảnh báo rủi ro, phát triển bảo hiểm, hình thành chuỗi giá trị, liên kết sản xuất–tiêu thụ… hướng tới sản phẩm an toàn và tính bền vững trong nuôi tôm.
Từ khóa: Rủi ro, quản lý rủi ro, nông nghiệp, nuôi tôm
Tra cứu bài báo