Bất công bằng trong thực hiện chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 40-49
Tóm tắt:
Chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua dành phần ưu tiên rất lớn cho việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhưng hiện vẫn còn nhiều bất công bằng về việc thực hiện chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe cho người DTTS. Dựa vào số liệu của Tổng cục Thống kê và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (nơi có trên 90% dân số là người DTTS) bài báo phân tích và làm rõ những bất công bằng này trên các phương diện: tổ chức và nhân lực của hệ thống y tế; cơ sở hạ tầng kỹ thuật y tế; tiếp nhận thông tin y tế, sức khỏe; chăm sóc sức khỏe và thực trạng sức khỏe của người DTTS. Trên cơ sở những phân tích thực nghiệm, bài báo đề xuất một số điều chỉnh chính sách, các giải pháp thực hiện chính sách để cải thiện tình trạng bất công bằng này.
Từ khóa: Bất công bằng, chăm sóc sức khỏe, người dân tộc thiểu số, y tế.
Tra cứu bài báo