Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của nông hộ khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 75-84
Tóm tắt:
Nghiên cứu này xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (sau đây gọi là năng lực thích ứng) của các nông hộ ven biển đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu sử dụng mẫu ngẫu nhiên với kích thước mẫu là 208 hộ làm nông nghiệp ở 8 xã ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: nguồn lực sinh kế hộ, điều kiện tự nhiên, thái độ ứng phó của hộ, vốn xã hội, sự hỗ trợ của chính quyền và công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp là các nhân tố tác động đến năng lực thích ứng của các nông hộ ven biển đồng bằng sông Hồng. Trong đó, nguồn lực sinh kế hộ và sự hỗ trợ của chính quyền là những nhân tố tác động mạnh nhất đến năng lực thích ứng của các nông hộ khu vực này. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương ven biển trong việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch hành động nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với sản xuất nông nghiệp.
Từ khóa: Năng lực thích ứng, biến đổi khí hậu, sinh kế hộ.
Tra cứu bài báo