Đánh giá tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thông qua bảng cân đối liên ngành

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 32-39
Tóm tắt:
Trên thế giới, du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói vì đã có đóng góp không nhỏ đối với tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia. Nghiên cứu này nhằm phân tích và đo lường tác động tổng hợp của du lịch quốc tế và du lịch nội địa đến tăng trưởng kinh tế thông qua bảng cân đối liên ngành (bảng I-O). Nghiên cứu thử nghiệm tính toán tác động của du lịch đến tổng sản phẩm trong nước (GDP) đối với trường hợp của Việt Nam năm 2013 thông qua sử dụng bảng I-O năm 2012 và một số số liệu năm 2013 do Tổng cục Thống kê công bố. Kết quả cho thấy, tác động tổng hợp của hoạt động du lịch chiếm 6,69% GDP Việt Nam năm 2013, trong đó tác động tổng hợp của du lịch quốc tế chiếm 4,00% và du lịch nội địa là 2,69%
Từ khóa: Tài khoản vệ tinh du lịch; tài khoản quốc gia, giá trị tăng thêm của du lịch, tác động của du lịch.
Tra cứu bài báo