Đóng góp của hộ nông thôn vào phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 50-56
Tóm tắt:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về hiện trạng đóng góp của hộ nông thôn, dựa trên kết quả điều tra trực tiếp 400 hộ nông thôn của các xã có điều kiện khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hộ nông thôn đóng góp nhiều khoản với tổng số tiền đóng góp chiếm khoảng 1,26% thu nhập năm của hộ. Đóng góp của hộ trong xã lớn hơn nguồn thu tại chỗ của xã và là nguồn lực quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Nghiên cứu đã chỉ ra các tồn tại bất cập trong việc huy động, quản lý và sử dụng tiền đóng góp cũng như đưa ra một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc huy động, sử dụng tiền hộ nông thôn đóng góp phù hợp với khả năng, nguyện vọng của hộ.
Từ khóa: Đóng góp, hộ, kinh tế xã hội, nông thôn.
Tra cứu bài báo