Hiệu quả sử dụng lao động trong khối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 96-100
Tóm tắt:
Trong giai đoạn 2010-2014, hiệu quả sử dụng lao động của tỉnh Bắc Ninh đã và đang từng bước được nâng cao, năng suất lao động gia tăng, mức trang bị tài sản cố định bình quân lao động tăng về quy mô và chất lượng, thu nhập của người lao động được cải thiện góp phần thúc đẩy kinh tế trong tỉnh phát triển, đặc biệt là hiệu quả sử dụng lao động trong khối ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Trong bài viết, tác giả đưa ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả theo giá so sánh năm 2010 nhằm đảm bảo tính so sánh. Dựa vào kết quả phân tích cho thấy, thực trạng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), hiệu quả sử dụng lao động có xu hướng tăng từ năm 2010 đến năm 2013 và giảm vào năm 2014. Trong năm 2014, hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có dấu hiệu giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau như quy mô lao động giảm, môi trường chính sách có nhiều thay đổi…
Từ khóa: Bắc Ninh, công nghiệp hỗ trợ, hiệu quả sử dụng lao động.
Tra cứu bài báo