Phân tích chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ giàu và nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh bằng hồi quy phân vị

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 85-95
Tóm tắt:
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đưa kinh tế nước ta thoát khỏi sự trì trệ của thời kỳ bao cấp và đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên mặt trái của nền kinh tế thị trường là làm cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn ra. Vì vậy, vai trò của Nhà nước và chính quyền các cấp là rất quan trọng trong việc điều phối thu nhập và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Bài viết này vận dụng phương pháp hồi quy phân vị và dựa trên số liệu thu thập được về thu nhập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để đo lường mức độ chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo của cư dân đô thị ở thành phố này, đồng thời phân tích để thấy phần chênh lệch thu nhập gây ra do sự khác biệt về đặc điểm của hai nhóm thu nhập.
Từ khóa: Cư dân đô thị, nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo, chênh lệch thu nhập, hồi quy phân vị.
Tra cứu bài báo