Phân tích kinh tế không gian: Hiện tượng nội sinh, tự chọn mẫu và các mô hình khắc phục

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 8-14
Tóm tắt:
Trong bối cảnh phân bố của các hoạt động kinh tế theo không gian ngày càng mất cân bằng, việc áp dụng các phương pháp phân tích kinh tế không gian để đánh giá hiệu quả phân bố của hoạt động này ngày càng quan trọng. Với mục đích phổ cập hơn nữa việc áp dụng các phương pháp phân tích kinh tế không gian tại Việt Nam, bài viết này tổng hợp lịch sử phát triển của phân tích kinh tế không gian và các vấn đề thường gặp trong phân tích như nội sinh và tự chọn mẫu. Các vấn đề này làm kết quả ước lượng từ các phương pháp thông thường bị chệch và không vững. Từ đó, bài viết đưa ra các mô hình khắc phục và điều kiện áp dụng các mô hình này bao gồm mô hình tác động cố định, mô hình 2 bước của Heckman, biến công cụ và mô hình khác biệt kép.
Từ khóa: Phân tích kinh tế không gian, nội sinh, tự chọn mẫu.
Tra cứu bài báo