Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy thống kê trong điều kiện mới

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 2-7
Tóm tắt:
Bài viết này đặt ra và giải quyết một số nội dung cơ bản sau: (1) Sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy thống kê trong điều kiện mới; (2) Thực trạng đào tạo và giảng dạy thống kê trong 60 năm qua; (3) Bốn quan điểm và định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy thống kê trong điều kiện mới; (4) 10 nhóm đề xuất tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy thống kê trong điều kiện mới.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo thống kê, Chất lượng giảng dạy thống kê, thực trạng, 60 năm, quan điểm, định hướng, giải pháp, điều kiện mới.
Tra cứu bài báo