Ứng dụng một số phương pháp thống kê đánh giá chất lượng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 101-110
Tóm tắt:
Nội dung bài viết trình bày khả năng ứng dụng kết hợp các phương pháp thống kê trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại, nghiên cứu cụ thể với số liệu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong bài viết này, tác giả muốn hướng tới các phương pháp thống kê đa chiều trong đánh giá chất lượng dịch vụ và xác định thứ tự ưu tiên cải tiến chất lượng. Đây là các phương pháp khả thi hỗ trợ cho các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp trong đánh giá chất lượng dịch vụ của chính doanh nghiệp mình.
Từ khóa: Thống kê đa chiều, MCA, PCA, ưu tiên cải tiến chất lượng.
Tra cứu bài báo