Vai trò của chính sách thuế đến phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Trường hợp ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 111-118
Tóm tắt:
Đây là nghiên cứu sử dụng phương pháp kinh tế lượng để đánh giá tác động của thuế đến sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong thời gian qua. Sử dụng mô hình kinh tế lượng với cơ sở dữ liệu từ năm 2007 đến năm 2014 của ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới đầu ra cũng như việc làm của doanh nghiệp. Từ đó tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô nói riêng và ngành công nghiệp hỗ trợ nói chung.
Từ khóa: Thuế, công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ, chính sách tài chính.
Tra cứu bài báo