Vốn nông hộ, cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ

KT&PT, số 232(II), tháng 10 năm 2016, tr. 66-74
Tóm tắt:
Hiện nay, mặc dù nông dân Việt Nam đã có nhiều phương thức ứng phó với biến đổi khí hậụ nhưng vẫn còn tự phát và hiệu quả không cao. Ở Việt Nam hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, cụ thể là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của nông hộ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm bổ khuyết cho khoảng trống kiến thức trên thông qua đánh giá tác động của các loại vốn của hộ (vốn xã hội, vốn con người, tài sản) và đặc điểm của địa phương (kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng) đến năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của nông dân Việt Nam. Phân tích thống kê và kinh tế lượng từ số liệu cuộc điều tra 623 nông hộ trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Nam Trung Bộ cho thấy những hộ có kinh tế khá giả, tại các địa phương có cơ sở hạ tầng thuận lợi với hỗ trợ tốt của Nhà nước có xu hướng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, các loại vốn của hộ, đặc điểm địa phương, khả năng thích ứng.
Tra cứu bài báo