Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 62-69
Tóm tắt: Bài báo trình bày những đặc điểm của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực trong tương lai. Kết quả phân tích cho thấy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động mạnh mẽ lên việc làm ở Việt Nam, qua đó làm thay đổi nhu cầu đối với nguồn nhân lực của xã hội. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội. Trên cơ sở phân tích các dữ liệu về thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam và xu hướng tác động của công nghệ đối với việc làm, bài báo gợi ý những thay đổi đối với chính sách phát triển giáo dục đào tạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính sách giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
Tra cứu bài báo