Đại học theo mô hình doanh nghiệp và khả năng áp dụng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 10-19
Tóm tắt: Đại học theo mô hình doanh nghiệp (entrepreneurial university) đang là xu thế phát triển hiện nay của nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới, trong đó nhấn mạnh sự tham gia tích cực và chủ động của các trường đại học vào quá trình đổi mới sáng tạo và tạo ra các giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội. Môi trường khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội và cạnh tranh trên thế giới cũng như tại Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng mở ra những viễn cảnh mới trong sáng tạo, trao đổi và ứng dụng tri thức. Đối mặt với thách thức không bị tụt hậu với chính mình, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đứng trước những lựa chọn chiến lược về cách thức tổ chức và phát triển các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và gắn kết giá trị tri thức mình tạo ra với đòi hỏi thực tiễn, để có thể tiếp tục khẳng định vị thế và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước. Dựa trên mô hình và kinh nghiệm phát triển của một số trường đại học trên thế giới, bài viết đưa ra một số gợi ý có thể giúp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyển mình trở thành trường đại học theo mô hình doanh nghiệp, trong khi vẫn bảo tồn các giá trị hàn lâm và khoa học hướng tới mục tiêu là trường đại học nghiên cứu, bắt nhịp với xu hướng phát triển chung của giáo dục đại học trên thế giới.
Từ khóa: Đại học theo mô hình doanh nghiệp; mối quan hệ trường đại học với doanh nghiệp; đổi mới giáo dục đại học; quản trị trường đại học; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo