Đo lường hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội địa phương ở Việt Nam

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 40-50
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu lần đầu tiên phát triển một phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế vĩ mô của các địa phương ở Việt Nam trong cả nước theo các nhóm chỉ tiêu khác nhau: (i) Kinh tế; (ii) Kinh tế theo định hướng; (iii) Kinh tế-xã hội; và (iv) Kinh tế-xã hội-thể chế. Trên cơ sở phương pháp này, kết quả tính toán cho hiệu quả hoạt động của các địa phương trong cả nước năm 2014 đối với ở các nhóm chỉ tiêu này cho thấy chiến lược phát triển kinh tế xã hội các địa phương là mất cân đối giữa các mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu xã hội, thiếu tính bền vững và hài hòa. Nhiều địa phương chủ yếu tập trung theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà bỏ qua các khía cạnh cơ cấu, xã hội và thể chế. Ngược lại, một số địa phương đạt được kết quả tốt về mặt xã hội nhưng lại hạn chế trong tăng trưởng. Điều này đe dọa đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế của các địa phương trong dài hạn.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động kinh tế vĩ mô, Mô hình ISEPI, Mô hình SBM, lãng phí/thiếu hụt
Tra cứu bài báo