Giải pháp để công nghiệp Việt Nam cất cánh

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 51-61
Tóm tắt: Từ Đổi mới đến nay, công nghiệp đã trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Nhiều mặt hàng công nghiệp của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng trên thị trường thế giới và công nghiệp Việt Nam cũng đã cải thiện được vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp thế giới. Tuy nhiên, công nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu là gia công lắp ráp, chưa xây dựng được nền tảng của một nước công nghiệp hiện đại, nghĩa là chưa xác lập được “đường băng” thật sự của công cuộc “cất cánh”. Bài viết tập trung vào đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, các điều kiện để công nghiệp Việt Nam cất cánh, từ đó định vị Việt Nam trong bản đồ công nghiệp thế giới và đề xuất các giải pháp để công nghiệp Việt Nam cất cánh.
Từ khóa: Công nghiệp, công nghiệp hóa, cất cánh
Tra cứu bài báo