Khuynh hướng thể hiện đẳng cấp và ý định mua của người tiêu dùng: Nghiên cứu đối với sản phẩm trần căng Barrisol trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 113-120
Tóm tắt: Trên cơ sở lý thuyết hành vi có kế hoạch, nghiên cứu này đã mở rộng và đề xuất mô hình với sự tác động của nhân tố mới - khuynh hướng thể hiện đẳng cấp trong nền kinh tế chuyển đổi tới ý định mua của người tiêu dùng thành thị ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Mô hình nghiên cứu được kiểm định với bộ dữ liệu khảo sát người tiêu dùng ở Hà Nội. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có ba nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua trần căng Barrisol là: khuynh hướng thể hiện đẳng cấp hiện đại, thái độ và nhận thức kiểm soát hành vi. Kết quả nghiên cứu được thảo luận trong bài viết và các gợi ý được đưa ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp.
Từ khóa: Ý định mua, khuynh hướng thể hiện đẳng cấp, và lý thuyết hành vi có kế hoạch
Tra cứu bài báo