Nhìn lại mô hình phát triển vì con người của Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 và những khuyến nghị chính sách

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 32-39
Tóm tắt: Bài viết sử dụng công cụ phân tích kinh tế, đánh giá tác động của tăng trưởng đến một số khía cạnh của tiến bộ xã hội, từ đó rút ra kết luận về mô hình phát triển vì con người của Việt Nam thể hiện thế nào trong giai đoạn 2011-2015. Kết quả phân tích cho thấy: tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội trên 3 khía cạnh: nâng cao mức sống dân cư, giảm nghèo và phát triển con người. Tuy nhiên, mức độ tác động đang có xu hướng giảm đi khá nhanh, nhất là khía cạnh phát triển con người. Từ việc đánh giá mô hình phát triển vì con người của Việt Nam đang có xu hướng suy giảm, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sách để đảm bảo sự tác động tích cực hơn của tăng trưởng đến tiến bộ xã hội, thực hiện được mục tiêu phát triển vì con người của Việt Nam trong thời gian tới
Từ khóa: Tiến bộ xã hội; thu nhập thực; nghèo khổ; phát triển con người
Tra cứu bài báo