Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam qua cách tiếp cận của mô hình trọng lực

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 106-112
Tóm tắt: Sử dụng bộ số liệu trong giai đoạn 1997-2014, bài viết phân tính các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam bằng các phương pháp khác nhau như OLS, FEM và REM. Kết quả cho thấy, phương pháp ước lượng REM là phù hợp nhất đối với bộ số liệu và mô hình trọng lực sử dụng. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam bao gồm: GDP của 2 nước, diện tích đất nông nghiệp, tỷ giá hối đoái, độ mở nền kinh tế và việc quốc gia nhập khẩu tham gia vào WTO hay APEC. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Hiệu ứng ngẫu nhiên; nông sản; xuất khẩu; mô hình trọng lực; Việt Nam.
Tra cứu bài báo