Phát triển đất nước thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 20-31
Tóm tắt: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) thông qua xác định mục tiêu từ nay đến giữa thế kỷ XXI, phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu này, cần phải trải qua những chặng đường trung gian tiến tới hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trên đây, bài viết trình bày quan niệm và tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đánh giá trình độ phát triển hiện tại của nước ta, xác định “khoảng cách” với tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đề xuất các kịch bản và điều kiện xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển để đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Từ khóa: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nhà nước kiến tạo phát triển
Tra cứu bài báo