Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai gắn với giảm nghèo ở Việt Nam

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 79-86
Tóm tắt: Mối liên hệ giữa nghèo và thiên tai đã được công nhận trên toàn cầu với các bằng chứng về tổn thất về người và thiệt hại kinh tế do thiên tai tập trung chủ yếu ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Quản lý rủi ro thiên tai cần gắn với giảm nghèo, bởi vì giảm nghèo có thể giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng phục hồi trước thiên tai và thiên tai có thể mang lại những cơ hội cho giảm nghèo. Ở Việt Nam, các vấn đề về quản lý rủi ro thiên tai và giảm nghèo chưa được gắn kết với nhau. Do đó, quản lý rủi ro thiên tai và giảm nghèo cần phải gắn kết hơn nữa thông qua (i) thúc đẩy các chính sách giảm nghèo hướng vào tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai cho người nghèo; (ii) tăng cường các hoạt động cứu trợ khẩn cấp trong hoặc sau thiên tai; và (iii) tận dụng các cơ hội phục hồi sau thiên tai để tái thiết vùng bị thiên tai và mang lại cơ hội mới cho giảm nghèo.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, giảm nghèo, quản lý rủi ro thiên tai
Tra cứu bài báo