Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Tên tuổi gắn với lịch sử các thời kỳ phát triển kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, số 233, tháng 11 năm 2016, tr. 2-9
Tóm tắt: Bài viết này khái quát chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Có thể khẳng định tên tuổi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gắn với lịch sử các thời kỳ phát triển kinh tế ở Việt Nam. Từ Trường Kinh tế Tài chính Trung ương và Trường Đại học Kinh tế Tài chính (1956 – 1965) đến Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (1965 – 1985) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (1985 đến nay), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, hàng đầu trong khối các trường đại học đào tạo, nghiên cứu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam.
Từ khóa: Xây dựng, phát triển, Trường đại học Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo