Ảnh hưởng của các nhân tố chính sách tới kết quả tái định cư: Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 122-130
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xây dựng và kiểm chứng mô hình đánh giá tác động của các nhân tố chính sách tới kết quả tái định cư. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp định tính để phát triển mô hình và sử dụng các phương pháp định lượng (Cronbach Alpha test, EFA, CFA, SEM) để kiểm định mô hình. Kết quả khảo sát từ 297 hộ dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La cho thấy chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng là nhân tố duy nhất có tác động rõ ràng tới kết quả tái định cư. Các nhân tố như chính sách hỗ trợ đất đai, hỗ trợ vốn và hỗ trợ đào tạo nghề không cho thấy có tác động rõ ràng tới kết quả tái định cư.
Từ khóa: Chính sách, cơ sở hạ tầng, di dân, kết quả tái định cư.
Tra cứu bài báo