Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường công việc đến hài lòng công việc- tác động điều tiết của động lực làm việc

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 57-64
Tóm tắt:
Bài viết lập luận và kiểm chứng thực nghiệm tác động điều tiết của động lực làm việc đến mối quan hệ môi trường công việc - hài lòng công việc. Kết quả cho thấy động lực làm việc có tương tác dương với thu nhập, bản chất công việc, đào tạo; tương tác âm với công bằng và đồng nghiệp; không tương tác với lãnh đạo và điều kiện làm việc. Bài viết cũng thảo luận những đóng góp về lý thuyết và thực tiễn.
Từ khóa: Hài lòng công việc, môi trường công việc, động lực làm việc, tác động điều tiết.
Tra cứu bài báo