Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với liên kết kinh tế ở Đông Nam Á và hàm ý cho Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 82-88
Tóm tắt:
Bài viết phân tích những tác động tiềm tàng của sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của Trung Quốc đối với quá trình liên kết kinh tế ASEAN, chủ yếu là thông qua hai kênh tác động là thương mại và đầu tư. Những phân tích về mô thức hội nhập “hướng tâm” Trung Quốc do sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc cho thấy các nước ASEAN về cơ bản đã xác định một mắt xích trong chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất trong phương thức phát triển song song của khu vực. Vị trí của mỗi mắt xích là một điểm cân bằng bền vững khi toàn bộ chuỗi sản xuất được xác lập song song. Nói cách khác, liên kết kinh tế ASEAN tiếp tục bị chi phối bởi sự hình thành chuỗi sản xuất và phương thức phát triển song song do sự hội nhập kinh tế của Trung Quốc vào khu vực và ngược lại.
Từ khóa: Trỗi dậy kinh tế, ảnh hưởng, liên kết kinh tế, Trung Quốc, ASEAN.
Tra cứu bài báo