Báo cáo tài chính hợp nhất: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 35-42
Tóm tắt:
Bài viết này tập trung vào tổng hợp và phân tích, so sánh các lý thuyết cơ bản làm nền tảng của hoạt động báo cáo tài chính hợp nhất, hình thức báo cáo tài chính áp dụng cho mô hình tập đoàn – mô hình tổ chức phức tạp và đa dạng nhất của hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích và so sánh sự khác biệt giữa thực hành hợp nhất báo cáo tài chính ở Việt Nam theo các quy định và hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính với thông lệ quốc tế hiện hành.
Từ khóa: Lý thuyết chủ sở hữu, lý thuyết công ty mẹ, lý thuyết thực thể, báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn.
Tra cứu bài báo