Các yếu tố thúc đẩy và cản trở đổi mới- sáng tạo: Góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 9-17
Tóm tắt:
Đổi mới- sáng tạo có tầm quan trọng đặc biệt trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu về đổi mới-sáng tạo từ góc nhìn của chính bản thân doanh nghiệp còn rất hiếm, đặc biệt ở Việt Nam còn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra được các yếu tố thúc đẩy và cản trở đổi mới-sáng tạo từ góc nhìn này. Dựa vào kết quả khảo sát 172 nhà quản lý, bài viết đi sâu phân tích năm nhóm yếu tố quyết định đổi mới-sáng tạo trong doanh nghiệp, bao gồm các nhóm yếu tố liên quan đến: (1) lãnh đạo, (2) nhân viên, (3) tổ chức và văn hóa doanh nghiệp, (4) môi trường kinh doanh và vị thế của doanh nghiệp, và (5) nguồn lực doanh nghiệp.
Từ khóa: Đổi mới-sáng tạo, lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực doanh nghiệp.
Tra cứu bài báo